Профил на купувача

ОУ „Васил Левски“ – Ловеч открива процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техническо оборудване съгласно техническа спецификация в изпълнение на Национална програма „ИКТ в училище” и доставка, монтаж, инсталиране и гаранционно обслужване на техника за нуждите на ОУ „Васил Левски”, гр. Ловеч по обособени позиции.

Срок за получаване на офертите 07.02.2013г. до 16.30 часа.

Публична покана

Изтегли всички документи