Проект BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
2007 – 2013
Инвестира във вашето бъдеще!

Вече пети месец продължава дейността си ЦЕНТЪРЪТ ЗА  КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ – гр. Ловеч, по проект BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, който стратира своята дейност на 01.10.2012 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целта на проекта е да създаде система за кариерно ориентиране в училищното образование и постигане на съответствие между националната и европейската политика в областта на ориентирането през целия живот.

Ръководител на Центъра за кариерно ориентиране към Регионален инспекторат по образование – гр. Ловеч е Светлана Иванова. Заедно с нея в Центъра работят още 3 кариерни консултанта.

До този момент кариерните консултанти са предоставили специализирани услуги по кариерно ориентиране в гр. Ловеч на учениците от ОУ “Васил Левски“ СОУ „Тодор Кирков“, ПГВМ  „Проф. д-р Д. Димов“, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, ПГ по КОХТ „М. и М. Караконови“, СОУ „П.Пипков“, в гр. Троян на учениците от ОУ “Иван Хаджийски“  и СОУ „Св. Климент Охридски“, в гр. Луковит – ПГСС „С. Румянцев“.

Изпълнявайки програма за обучение по кариерно ориентиране на учениците, те ги подпомагат във връзка с прехода им от една към друга образователна степен и от образованието към пазара на труда.

Предоставят актуална информация:

-за структурата и видовете подготовка в училищното образование,

-за институциите в системата на средното и висше образование, предоставени по териториален признак и по области на образование и обучение;

-за характеристиките на професиите, профилите и специалностите, които се изучават в училищната система,

-за потребностите и изискванията на пазара на труда по данни на Регионалните служби по заетостта.

Центърът за кариерно ориентиране, гр. Ловеч, осъществява още и  индивидуална, групова и диагностична работа с учениците от всички степени на училищното образование за подобряване мотивацията им за учене, за познавателните и професионални интереси и нагласи.

В Резултат на тази дейност у  учениците се развиват умения за планиране на учебно и лично време, за кариерно развитие, за преодоляване на типични грешки, свързани с избора на образование и професия, за решаване на вътрешни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация.

Провежданите  тренинги са по посока на формиране на умения за избор на образование и/или професия и подпомагат учениците в изпълнението на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране.

Амбицията на екипа работещ в центъра е да бъде ценен, търсен и полезен помощник в разрешаване проблемите на подрастващите, свързани с кариерното им ориентиране и професионалното им развитие, както и да изпълни МИСИЯТА на проекта, която се състои в създаване на предпоставките и условията за израждането на съвременна и ефективна система за кариерно ориентиране в училищното образование.

Публикувано в НАЧАЛО. Постоянна връзка.