ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ЛОВЕЧ
ОБЯВЯВА
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС на тема: „ДА СТОРИМ ПОКЛОН” за стихотворение, есе, разказ
І. Анотация и цели на конкурса:
1. Да се стимулират творческото мислене и изявата на учениците
2. Да се предостави възможност на младите хора да изразят своето отношение към Васил Левски
3. Да се възпитават в дух на родолюбие, патриотизъм и гражданско отношение
II. Условия за участие
1.Право на участие в конкурса имат ученици от  7 до 14 години
2.Желаещите да участват могат да представят  литературна творба, която да отговаря на темата на конкурса и да има обем  1 – 2 страници, шрифт Times New Roman, размер 12.
3.Творбите се представят в запечатан плик  – за училищен конкурс на тема: „ДА СТОРИМ ПОКЛОН ”, с посочени три имена на ученика, учебно заведение, клас, адрес, телефон за връзка, e-mail адрес.
4.Творби не се връщат
ІІІ. Критерии за оценка
1. Оригиналност и творчески подход към темата
2.Езикова и стилистична култура
3.Графическо оформяне на текста и спазен обем
ІV. Класиране и награждаване
1.Класирането ще се извърши в три възрастови групи:
– I възрастова група – от 7 до 10 години
– II възрастова група – от 11 до 14 години
2. Срок за представяне на есетата до 05.02.2014 г. в ОУ „ Васил Левски“
3. Разработките се оценяват от комисия, назначена със заповед на Директора
4. Награждаването ще се извърши на 18.02.2014г. (за II-ро и ІІІ-то място) и на 19.02.2014г. за І-во място

Публикувано в КОНКУРСИ, НАЧАЛО, ТВОРЧЕСТВО с етикети , , , , . Постоянна връзка.