Документи

ГОДИШЕН  ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

ПЛАН КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ДНЕВЕН РАБОТЕН ГРАФИК за учебна 2017/2018г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КЛАСНИЯ РЪКОВДИТЕЛ ЗА ОТСЪСТВИЕ ДО ТРИ ДНИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА ЗА ОТСЪСТВИЕ ДО СЕДЕМ ДНИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ПОРАДИ УЧАСТИЕ В ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ИМАТ РЕСУРС И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ МОГАТ ДА ПОДКРЕПЯТ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В РАБОТАТА ИМ С УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩНОСТТА НА ВСЕКИ ЕДИН ВИД СОЦИАЛНА УСЛУГА

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ, НАСИЛИЕ И ДР.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ